RODO – w oparciu o umowę cywilnoprawną lub Umowę o Pracę

 1. Jeżeli chcą Państwo brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę RBR sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody:
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę RBR sp. z o.o.

 3. Jeżeli z własnej inicjatywy zamieszczają Państwo w CV i/lub liście motywacyjnym dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody:
 4. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych – w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy lub ubiegających się o nawiązanie współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną w Grupie RBR sp. z o.o.

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka GRUPA RBR sp. z o. o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B , 21-040 Świdnik (dalej: Administrator).
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące cele i podstawy prawne:
 3. W przypadku Kandydatów, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę:

  • W przypadku podania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub innych aktów prawnych związanych z procesem zatrudnienia – Państwa dane będą przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • podanie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, niewymaganych na podstawie przepisów prawa (np. dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, wizerunek), zostanie potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • w przypadku zamieszczenia w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w formie pisemnej – dane te będziemy przetwarzali zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

  W przypadku Kandydatów, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna:

  • podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, niewymaganych na podstawie przepisów prawa oraz przez Administratora (np. dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, wizerunek), zostanie potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • w przypadku zamieszczenia w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w formie pisemnej – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

  W przypadku Kandydatów, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, Administrator może przetwarzać ich dane osobowe w celu:

  • przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • ustalenie, rozpatrywanie i obrona przed roszczeniami zgłoszonymi przez Pana/Panią względem Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora);
  • weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydata/tki, prowadzenie bieżącej komunikacji, w tym korespondencji z Panem/Panią oraz ustalenie warunków współpracy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • prowadzenie analiz statystycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • prowadzenie wewnętrznej administracji procesami biznesowymi i administracyjnymi realizowanymi przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt na następujący adres e-mail: rekrutacja@gruparbr.pl. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 4. Podanie przez Państwa danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – jest wymagane przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:
  • podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, administracyjną, w tym usługi prawne, usługi IT, HR i wsparcia procesu rekrutacji, serwisowe, agencyjne,
  • podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, w zakresie koniecznym do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych,
  • potencjalnym pracodawcom, w celu realizacji usług jako agencji zatrudnienia, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Jednocześnie informujemy, że Administrator zapewnia adekwatne środki ochrony Państwa danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  • przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż trzy miesiące od dnia zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody – Administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tym celu;
  • przez okres ustalenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami – w przypadku zgłoszenia przez Pana/Panią roszczenia związanego z procesem rekrutacji.
 7. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w granicach art. 21 RODO.

  Mają Państwo także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami na wybrany z poniższych sposobów:
  • pisemnie na adres: GRUPA RBR sp. z o. o., ul. Skośna 11B , 21-040 Świdnik;
  • mailowo na adres: rekrutacja@gruparbr.pl
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
 10. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), w szczególności w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. W takim przypadku Administrator zagwarantuje prawnie wymagane środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku faktycznego przekazania Państwa danych poza EOG, mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 11. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.