Program Poleceń Pracowniczych

Regulamin “Programu Poleceń Pracowniczych” w firmie Grupa RBR Sp. z o.o.

WSTĘP

Założeniem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest przedstawienie zasad i warunków dotyczących zatrudniania kandydatów w ramach programu poleceń obowiązującego w Grupie RBR Sp. z o.o. Program poleceń oferuje jednorazową wypłatę nagrody z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. Program poleceń ma za zadanie wsparcie zespołu rekrutacji Spółki w pozyskaniu, zatrudnianiu przez Spółkę oraz zatrzymaniu najlepszych talentów zainteresowanych pracą w Grupie RBR Sp z o.o. lub u jej Klientów. Dajemy możliwość polecania kandydatów na wszystkie wolne etaty/stanowiska magazynowe i/lub produkcyjne ogłoszone przez Spółkę.

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. Grupa RBR Sp.z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B, Świdnik, 21-040, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000590318, NIP: 6751528590, kapitał zakładowy: 6.000 PLN w pełni opłacony. Zwana również Organizatorem,

1.2. Program – Program Poleceń Pracowniczych, organizowany przez Grupę RBR Sp. z o.o., szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające pracownika z branży magazynowej otrzymają nagrodę finansową po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych

1.4. Osoba polecająca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudniona w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie przez Grupę RBR Sp. z o.o. lub jej Klienta przez minimum 60 dni kalendarzowych w momencie polecenia Kandydata, z wykluczeniem obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników Grupy RBR Sp. z o.o., wykonujących czynności rekrutacyjne, a także członków ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.5. Polecony kandydat – osoba aplikująca do pracy na stanowiska magazynowe i/lub produkcyjne, która wskazała w e-mailu lub w formularzu na stronie www.gruparbr.pl osobę polecającą poprzez podanie jej imienia i nazwiska oraz nie rozpoczęła wcześniej procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Grupę RBR Sp. z o.o. 

1.6. Klient – podmiot gospodarczy, dla którego Grupa RBR Sp. z o.o. świadczy usługi rekrutacyjne.

1.7. Zatrudnienie – nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

1.8. Nagroda – świadczenie pieniężne uzyskiwane przez Osobę polecającą w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie Poleconego kandydata. Szczegółowe warunki i zasady wypłaty Świadczenia pieniężnego zostały określone w niniejszym Regulaminie;

1.9. Zespół rekrutacyjny – osoby pracujące w dziale HR w Grupie RBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdniku, przy ul. Skośnej 11b, 21-040 Świdnik, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000590318, który prowadzi procesy rekrutacyjne objęte Programem;

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i obowiązki Osoby polecającej, Poleconego Kandydata oraz Organizatora.

2.2. Program oferuje wypłatę nagrody finansowej dla Osoby polecającej z tytułu zatrudnienia Polecanego kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

2.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.4. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Organizator może zakończyć Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.gruparbr.pl. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Programu.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. W Programie jako Osoba polecająca może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudniona przez Grupę RBR Sp. z o.o. lub jej Klienta przez minimum 60 dni kalendarzowych w momencie polecenia Kandydata, z wykluczeniem obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników Grupy RBR Sp. z o.o., wykonujących czynności rekrutacyjne lub handlowe a także członków ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.2 W Programie, jako Polecony kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu oraz spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, zamieszczonym przez Grupę RBR Sp. z o.o.

§ 4. ZASADY APLIKOWANIA DO PRACY PRZEZ POLECONEGO KANDYDATA

4.1. Polecony kandydat aplikując mailowo lub poprzez formularz dostępny na stronie www.gruparbr.pl na stanowiska magazynowe i/lub produkcyjne w ramach aktualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę RBR Sp. z o.o. musi wskazać Osobę Polecającą poprzez podanie jej imienia i nazwiska. Polecony kandydat wskazując Osobę Polecającą jednocześnie oświadcza, że uzyskał od Osoby Polecającej zgodę na przekazanie jej danych osobowych Organizatorowi w celu realizacji “Programu Poleceń Pracowniczych” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym nawiązanie kontaktu przez Organizatora z Osobą Polecającą.

4.2. W sytuacjach opisanych poniżej Polecani kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do Programu, a tym samym Osoba polecająca nie będzie uprawniona do wypłaty nagrody z tytułu polecenia:

a) Polecony kandydat aplikując do Grupy RBR Sp. z o.o.  nie wskazał Osoby polecającej jego kandydaturę,

b) Polecony kandydat był zaangażowany w proces rekrutacji w Grupa RBR Sp. z o.o. lub u klienta Grupa RBR Sp. z o.o. w ciągu 24 miesięcy poprzedzającego jego zgłoszenie,

c) Polecony kandydat jest byłym lub obecnym pracownikiem lub współpracownikiem Grupa RBR Sp. z o.o. lub klienta Grupa RBR Sp. z o.o.

d) Polecony kandydat nie spełnia wymagań zamieszczonych w ofercie, na którą został polecony

4.3. Polecony kandydat w każdej chwili może zażądać wyłączenia jego osoby z procesów rekrutacyjnych, a także aktualizacji swoich wszelkich danych osobowych.

4.4. Polecony kandydat może wskazać tylko jedną Osobę polecającą.

§ 5. WERYFIKACJA APLIKOWANIA

5.1. Zespół Rekrutacyjny przeprowadzi weryfikację przesłanej rekomendacji pod kątem spełnienia formalnych kryteriów kwalifikacji do Programu, tj.:

5.1.1.Zespół rekrutacyjny sprawdzi, czy Polecony kandydat aplikując do pracy spełnia wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

5.1.2.Polecony kandydat nie będzie zakwalifikowany jeśli spełniony jest co najmniej 1 podpunkt opisany w punkcie 4.2.

5.2. Organizator skontaktuje się z Osobą polecającą w celu weryfikacji dokonanego zgłoszenia i potwierdzenia przez Osobę polecającą chęci uczestnictwa w Programie.

5.3. W momencie podpisania przez Poleconego kandydata umowy o pracę, Osoba polecająca, która została wskazana przez Poleconego kandydata i potwierdziła chęć uczestnictwa w Programie, zostanie poinformowana o wyniku weryfikacji oraz otrzyma od Zespołu rekrutacyjnego odpowiednią informację związaną z wypłatą Nagrody.

§ 6. WARUNKI WYPŁATY NAGRODY NA RZECZ UCZESTNIKA

6.1 Osoba polecająca, która potwierdziła chęć uczestnictwa w Programie, nabywa prawo do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy polecony Kandydat przystąpi do dowolnego procesu rekrutacyjnego i w jego rezultacie zostanie zatrudniony przez minimum 90 dni kalendarzowych w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie w  Grupie RBR Sp. z o.o. lub u Klienta Grupy RBR Sp. z o.o.

6.2 Grupa RBR Sp. z o.o. lub Klient Grupy RBR Sp. z o.o. dokona wypłaty nagrody pieniężnej na konto Osoby polecającej przy najbliższym wynagrodzeniu, po spełnieniu warunków zawartych w §6 punkt 6.1.

6.3 Wysokość przyznanej Nagrody dla Osoby polecającej wynosi 200 zł netto.

6.4. Nagroda stanowi dla Osoby polecającej przychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Osobie polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu informacji podatkowej zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.5. Jeśli Polecony kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku, na które aplikował, jego wskazanie Osoby polecającej traci ważność po 3 miesiącach, tym samym Grupa RBR Sp. z o.o. ma prawo do kontaktu z Polecanym kandydatem i przedstawiania mu innych ofert pracy przy zatrudnieniu, na które Osoba polecająca nie jest uprawniona do otrzymania Nagrody.

6.6. Nagroda nie przysługuje osobom, które biorą udział w procesie podejmowania decyzji o

zatrudnieniu Poleconego kandydata u Organizatora.

6.7. Nagroda nie przysługuje Osobie polecającej, która w momencie ziszczenia się warunku, o którym mowa w punkcie 6.1. nie jest już pracownikiem Organizatora lub jest w trakcie wypowiedzenia o pracę.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem Państwa danych osobowych, jako Osób polecających i Poleconych kandydatów, jest Grupa RBR Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B, Świdnik, 21-040.

7.2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

a) przeprowadzenia i realizacji Programu Poleceń Pracowniczych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) RODO);

b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) ustalenia, dochodzenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) prowadzenia bieżącej komunikacji, w tym korespondencji z Osobą polecającą i Poleconym kandydatem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

e) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) realizacji procesu rekrutacji Poleconych kandydatów – na zasadach opisanych szczegółowo w „Klauzuli informacyjnej dla osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w Grupie RBR sp. z o.o.”;

7.3 Podanie danych osobowych przez Osoby polecające i Poleconych kandydatów jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Programie.

7.4. Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe: 

a) podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną administracyjną, w tym usługi prawne, usługi IT, HR i wsparcia procesu rekrutacji, serwisowe i agencyjne.

Administrator zapewnia adekwatne środki ochrony Państwa danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa.

7.5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez czas niezbędny do realizacji Programu Poleceń Pracowniczych i wynikających z niego zobowiązań Administratora, w tym wypłaty Nagrody;

b) realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa;

c) przez okres ustalenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami.

7.6. Posiadają Państwo prawo żądania: 

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Programu Poleceń Pracowniczych wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

– pisemnie na adres: GRUPA RBR Sp. z o. o., Skośna 11B , 21-040 Świdnik;

– mailowo na adres: rekrutacja@gruparbr.pl

7.8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 

7.9. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), w szczególności w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. W takim przypadku Administrator zagwarantuje prawnie wymagane środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku faktycznego przekazania Państwa danych poza EOG, mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu ich udostępnienia, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

7.10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.

8.2. Organizator jest uprawniony do uchylenia niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny oraz modyfikacji przepisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.

8.3. Z chwilą zakończenia Programu postanowienia Regulaminu stosuje się nadal do wszystkich uprzednio prawidłowo zgłoszonych i zweryfikowanych rekomendacji.

8.4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń Pracowniczych oraz powstałe na podstawie niniejszego Regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.