Program Poleceń Pracowniczych

Regulamin “Programu Poleceń Pracowniczych” w firmie Grupa RBR Sp. z o.o.

WSTĘP

Założeniem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest przedstawienie zasad i warunków dotyczących zatrudniania kandydatów w ramach programu poleceń obowiązującego w Grupie RBR Sp. z o.o. Program poleceń oferuje jednorazową wypłatę nagrody z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. Program poleceń ma za zadanie wsparcie zespołu rekrutacji Spółki w pozyskaniu, zatrudnianiu przez Spółkę oraz zatrzymaniu najlepszych talentów zainteresowanych pracą w Grupie RBR Sp z o.o. lub u jej Klientów. Dajemy możliwość polecania kandydatów na wszystkie wolne etaty/stanowiska magazynowe i/lub produkcyjne ogłoszone przez Spółkę.

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. Grupa RBR Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B, Świdnik, 21-040, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000590318, NIP: 6751528590, kapitał zakładowy: 6.000 PLN w pełni opłacony. Zwana również Organizatorem,

1.2. Program – Program Poleceń Pracowniczych, organizowany przez Grupę RBR Sp. z o.o., szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające pracownika z branży magazynowej otrzymają nagrodę finansową po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych

1.4. Osoba polecająca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudniona w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie przez Grupę RBR Sp. z o.o. lub jej Klienta przez minimum 60 dni kalendarzowych w momencie polecenia Kandydata, z wykluczeniem obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników Grupy RBR Sp. z o.o., wykonujących czynności rekrutacyjne, a także członków ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.5. Polecony kandydat – osoba aplikująca do pracy na stanowiska magazynowe i/lub produkcyjne, która wskazała w e-mailu lub w formularzu na stronie www.gruparbr.pl osobę polecającą poprzez podanie jej imienia i nazwiska oraz nie rozpoczęła wcześniej procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Grupę RBR Sp. z o.o. 

1.6. Klient – podmiot gospodarczy, dla którego Grupa RBR Sp. z o.o. świadczy usługi rekrutacyjne.

1.7. Zatrudnienie – nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

1.8. Nagroda – świadczenie pieniężne uzyskiwane przez Osobę polecającą w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie Poleconego kandydata. Szczegółowe warunki i zasady wypłaty Świadczenia pieniężnego zostały określone w niniejszym Regulaminie;

1.9. Zespół rekrutacyjny – osoby pracujące w dziale HR w Grupie RBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdniku, przy ul. Skośnej 11b, 21-040 Świdnik, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000590318, który prowadzi procesy rekrutacyjne objęte Programem;

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i obowiązki Osoby polecającej, Poleconego Kandydata oraz Organizatora.

2.2. Program oferuje wypłatę nagrody finansowej dla Osoby polecającej z tytułu zatrudnienia Polecanego kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

2.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.4. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Organizator może zakończyć Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.gruparbr.pl. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Programu.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. W Programie jako Osoba polecająca może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudniona przez Grupę RBR Sp. z o.o. lub jej Klienta przez minimum 60 dni kalendarzowych w momencie polecenia Kandydata, z wykluczeniem obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników Grupy RBR Sp. z o.o., wykonujących czynności rekrutacyjne lub handlowe a także członków ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.2 W Programie, jako Polecony kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu oraz spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, zamieszczonym przez Grupę RBR Sp. z o.o.

4. ZASADY APLIKOWANIA DO PRACY PRZEZ POLECONEGO KANDYDATA

4.1. Polecony kandydat aplikując mailowo lub poprzez formularz dostępny na stronie www.gruparbr.pl na stanowiska magazynowe i/lub produkcyjne w ramach aktualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę RBR Sp. z o.o. musi wskazać Osobę Polecającą poprzez podanie jej imienia i nazwiska. Polecony kandydat wskazując Osobę Polecającą jednocześnie oświadcza, że uzyskał od Osoby Polecającej zgodę na przekazanie jej danych osobowych Organizatorowi w celu realizacji “Programu Poleceń Pracowniczych” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym nawiązanie kontaktu przez Organizatora z Osobą Polecającą.

4.2. W sytuacjach opisanych poniżej Polecani kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do Programu, a tym samym Osoba polecająca nie będzie uprawniona do wypłaty nagrody z tytułu polecenia:

 1. a) Polecony kandydat aplikując do Grupy RBR Sp. z o.o.  nie wskazał Osoby polecającej jego kandydaturę,
 2. b) Polecony kandydat był zaangażowany w proces rekrutacji w Grupa RBR Sp. z o.o. lub u klienta Grupa RBR Sp. z o.o. w ciągu 24 miesięcy poprzedzającego jego zgłoszenie,
 3. c) Polecony kandydat jest byłym lub obecnym pracownikiem lub współpracownikiem Grupa RBR Sp. z o.o. lub klienta Grupa RBR Sp. z o.o.
 4. d) Polecony kandydat nie spełnia wymagań zamieszczonych w ofercie, na którą został polecony

4.3. Polecony kandydat w każdej chwili może zażądać wyłączenia jego osoby z procesów rekrutacyjnych, a także aktualizacji swoich wszelkich danych osobowych.

4.4. Polecony kandydat może wskazać tylko jedną Osobę polecającą.

5. WERYFIKACJA APLIKOWANIA

5.1. Zespół Rekrutacyjny przeprowadzi weryfikację przesłanej rekomendacji pod kątem spełnienia formalnych kryteriów kwalifikacji do Programu, tj.:

5.1.1.Zespół rekrutacyjny sprawdzi, czy Polecony kandydat aplikując do pracy spełnia wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

5.1.2.Polecony kandydat nie będzie zakwalifikowany jeśli spełniony jest co najmniej 1 podpunkt opisany w punkcie 4.2.

5.2. Organizator skontaktuje się z Osobą polecającą w celu weryfikacji dokonanego zgłoszenia i potwierdzenia przez Osobę polecającą chęci uczestnictwa w Programie.

5.3. W momencie podpisania przez Poleconego kandydata umowy o pracę, Osoba polecająca, która została wskazana przez Poleconego kandydata i potwierdziła chęć uczestnictwa w Programie, zostanie poinformowana o wyniku weryfikacji oraz otrzyma od Zespołu rekrutacyjnego odpowiednią informację związaną z wypłatą Nagrody.

6. WARUNKI WYPŁATY NAGRODY NA RZECZ UCZESTNIKA

6.1 Osoba polecająca, która potwierdziła chęć uczestnictwa w Programie, nabywa prawo do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy polecony Kandydat przystąpi do dowolnego procesu rekrutacyjnego i w jego rezultacie zostanie zatrudniony przez minimum 90 dni kalendarzowych w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie w  Grupie RBR Sp. z o.o. lub u Klienta Grupy RBR Sp. z o.o.

6.2 Grupa RBR Sp. z o.o. lub Klient Grupy RBR Sp. z o.o. dokona wypłaty nagrody pieniężnej na konto Osoby polecającej przy najbliższym wynagrodzeniu, po spełnieniu warunków zawartych w §6 punkt 6.1.

6.3 Wysokość przyznanej Nagrody dla Osoby polecającej wynosi 200 zł netto.

6.4. Nagroda stanowi dla Osoby polecającej przychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Osobie polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu informacji podatkowej zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.5. Jeśli Polecony kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku, na które aplikował, jego wskazanie Osoby polecającej traci ważność po 3 miesiącach, tym samym Grupa RBR Sp. z o.o. ma prawo do kontaktu z Polecanym kandydatem i przedstawiania mu innych ofert pracy przy zatrudnieniu, na które Osoba polecająca nie jest uprawniona do otrzymania Nagrody.

6.6. Nagroda nie przysługuje osobom, które biorą udział w procesie podejmowania decyzji o

zatrudnieniu Poleconego kandydata u Organizatora.

6.7. Nagroda nie przysługuje Osobie polecającej, która w momencie ziszczenia się warunku, o którym mowa w punkcie 6.1. nie jest już pracownikiem Organizatora lub jest w trakcie wypowiedzenia o pracę.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem Państwa danych osobowych, jako Osób polecających i Poleconych kandydatów, jest Grupa RBR Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B, Świdnik, 21-040.

7.2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 1. a) przeprowadzenia i realizacji Programu Poleceń Pracowniczych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
 2. b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. c) ustalenia, dochodzenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. d) prowadzenia bieżącej komunikacji, w tym korespondencji z Osobą polecającą i Poleconym kandydatem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. e) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. f) realizacji procesu rekrutacji Poleconych kandydatów – na zasadach opisanych szczegółowo w „Klauzuli informacyjnej dla osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w Grupie RBR sp. z o.o.”;

7.3 Podanie danych osobowych przez Osoby polecające i Poleconych kandydatów jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Programie.

7.4. Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe: 

 1. a) podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną administracyjną, w tym usługi prawne, usługi IT, HR i wsparcia procesu rekrutacji, serwisowe i agencyjne.

Administrator zapewnia adekwatne środki ochrony Państwa danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa.

7.5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. a) przez czas niezbędny do realizacji Programu Poleceń Pracowniczych i wynikających z niego zobowiązań Administratora, w tym wypłaty Nagrody;
 2. b) realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa;
 3. c) przez okres ustalenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami.

7.6. Posiadają Państwo prawo żądania: 

 1. a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Programu Poleceń Pracowniczych wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

– pisemnie na adres: GRUPA RBR Sp. z o. o., Skośna 11B , 21-040 Świdnik;

– mailowo na adres: rekrutacja@gruparbr.pl

7.8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 

7.9. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), w szczególności w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. W takim przypadku Administrator zagwarantuje prawnie wymagane środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku faktycznego przekazania Państwa danych poza EOG, mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu ich udostępnienia, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

7.10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.

8.2. Organizator jest uprawniony do uchylenia niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny oraz modyfikacji przepisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.

8.3. Z chwilą zakończenia Programu postanowienia Regulaminu stosuje się nadal do wszystkich uprzednio prawidłowo zgłoszonych i zweryfikowanych rekomendacji.

8.4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń Pracowniczych oraz powstałe na podstawie niniejszego Regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.