RODO – umowa o pracę

Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

 1. Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy brali pod uwagę  Państwa zgłoszenie rekrutacyjne w przyszłych projektach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie dodatkowo następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę RBR sp. z o..” 

 1. Jeżeli z własnej inicjatywy zamieszczają Państwo w CV i/lub liście motywacyjnym dane osobowe,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach  aplikacyjnych – w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Grupie RBR sp. z o.o. 

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: 
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt na następujący adres e-mail: rekrutacja@gruparbr.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. 
 4. W przypadku podania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub innych aktów prawnych związanych z procesem zatrudnienia – Państwa dane będą przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
  • podanie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, niewymaganych na podstawie przepisów prawa (np. dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, wizerunek), zostanie potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • w przypadku zamieszczenia w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w formie pisemnej – dane te będziemy przetwarzali zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
  • przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • ustalenie, rozpatrywanie i obrona przed roszczeniami zgłoszonymi przez Pana/Panią względem Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora);
  • weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydata/tki, prowadzenie bieżącej komunikacji, w tym korespondencji z Panem/Panią oraz ustalenie warunków  współpracy  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
  • prowadzenie analiz statystycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
  • prowadzenie wewnętrznej administracji procesami biznesowymi i administracyjnymi realizowanymi przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące cele i podstawy prawne:
 6. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka GRUPA RBR sp. z o. o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B , 21-040 Świdnik (dalej: „Administrator”). 
 7. Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
  • podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną administracyjną, w tym usługi prawne, usługi IT, HR i wsparcia procesu rekrutacji, serwisowe i agencyjne;
  • podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, w zakresie koniecznym do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych,
  • potencjalnym pracodawcom, w celu realizacji usług jako agencji zatrudnienia, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Jednocześnie informujemy, że Administrator zapewnia adekwatne środki ochrony Państwa danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 
  • przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż trzy miesiące od dnia zakończenia rekrutacji; 
  • w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody – Administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tym celu; 
  • przez okres ustalenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami – w przypadku zgłoszenia przez Pana/Panią roszczenia związanego z procesem rekrutacji. 
  • Posiada Pan/Pani prawo żądania:  
  • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, 
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w granicach art. 21 RODO. 
 2. Mają Państwo także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
 3. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami na wybrany z poniższych sposobów: 
  • pisemnie na adres: GRUPA RBR sp. z o. o., ul. Skośna 11B , 21-040 Świdnik; 
  • mailowo na adres: rekrutacja@gruparbr.pl 
 4. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.  
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), w szczególności w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. W takim przypadku Administrator zagwarantuje prawnie wymagane środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku faktycznego przekazania Państwa danych poza EOG, mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji. 
 6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.