Operator wózka widłowego UDT (branża spożywcza – herbata)

Zainteresowany? Aplikuj do nas!

Szukasz pracy w której masz szansę na dobre zarobki?

Obecnie dla naszego klienta z branży e-commerce poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko: 

Operator wózka widłowego w branży spożywczej (herbata)

Jeśli:

 • Posiadasz uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych (UDT)
 • Cechuje Cię dokładność, sumienność oraz uczciwość
 • Lubisz doprowadzać sprawy do końca, jesteś konsekwentny w działaniu
 • Lubisz pracować w zespole i wiesz, że osiągniesz szybciej założone cele współpracując niż rywalizując
 • Nie straszny Ci komputer a obsługę komputera w stopniu podstawowym masz w małym paluszku (obsługa przeglądarki internetowej, podstawy Excela)
 • Posiadasz książeczkę SANEPID lub jesteś skłonny szybko ją wyrobić

..to być może jesteś osobą, której szukamy!

Mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej lub logistycznej.

Dlaczego warto u nas pracować?

Pracując u nas, otrzymujesz stałą stawkę godzinową (21zł/h) + system premiowy uzależniony od wyników zespołu, dzięki któremu Twoje wynagrodzenie może powiększyć się nawet o dodatkowe 500 zł.

W jakim systemie pracujemy?

Dwuzmianowym w godzinach 6:00-14:00 oraz 14:15-22:15.

Pracujemy w systemie 4 dni pracy – 2 dni wolnego, dzięki czemu będziesz mógł załatwić ważną osobistą sprawę w dni powszednie czy pogodzić pracę ze studiami.

Gwarantujemy Ci:

 • Pomocny, zgrany zespół, w którym stawia się na współpracę, a nie rywalizację,
 • Jasne zasady i oczekiwania,
 • Sprzęt niezbędny do wykonywania zadań
 • Wynagrodzenie i forma umowy: Zaczynasz od umowy zlecenie 20zł brutto/h podstawy + premia. Po przepracowanym miesiącu podnosimy Twoją stawkę do 21zł brutto/h oraz oferujemy umowę o pracę
 • Dofinansowanie do karty multisport dla osób na umowie o pracę
 • Stabilne miejsce w pracy w przyjemnej atmosferze w Świdniku, ul. Skośna 11b

 

Twoje zadania i obszary odpowiedzialności

Twoją najważniejszą rolą i odpowiedzialnością jest dopilnowanie, by wszystko w magazynie było wykonane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Z pomocą przyjdą Ci doświadczeni pracownicy, którzy krok po kroku wprowadzą Cię w codzienne obowiązki. Będą służyć Ci pomocą na początku Twojej pracy, tak, byś mógł/mogła jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki.

Na co dzień będziesz współpracować w kilkuosobowym zespole.

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • wykonanie zadań związanych z magazynowaniem towarów
 • kompletacja, przygotowanie towaru do wydania,
 • załadunek palet i  rozładunek towarów z kontenera
 • wykonywanie prac związanych z procesem rozliczenia odbiorów
 • dbanie o porządek w magazynie
 • praca ze skanerem

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 24725

1. Jeżeli chcą Państwo brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę RBR sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę RBR sp. z o.o.” 

 

2. Jeżeli z własnej inicjatywy zamieszczają Państwo w CV i/lub liście motywacyjnym dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych – w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 

 

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka GRUPA RBR sp. z o. o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B , 21-040 Świdnik (dalej: „Administrator”).  

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące cele i podstawy prawne: 

 1. podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

 1. zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, niewymaganych na podstawie przepisów prawa oraz przez Administratora (np. dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, wizerunek), zostanie potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 1. w przypadku zamieszczenia w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w formie pisemnej – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO; 

 1. przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 1. ustalenie, rozpatrywanie i obrona przed roszczeniami zgłoszonymi przez Pana/Panią względem Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora); 

 1. weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydata/tki, prowadzenie bieżącej komunikacji, w tym korespondencji oraz ustalenie warunków współpracy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 1. prowadzenie analiz statystycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 1. prowadzenie wewnętrznej administracji procesami biznesowymi i administracyjnymi realizowanymi przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt na następujący adres e-mail: rekrutacja@gruparbr.pl.   

 1. Podanie przez Państwa danych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. 

 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:  

  1. – podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

  2. – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, administracyjną, w tym usługi prawne, usługi IT, HR i wsparcia procesu rekrutacji, serwisowe, agencyjne, 

  3. – podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, w zakresie koniecznym do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych,

  4. – potencjalnym pracodawcom, w celu realizacji usług jako agencji zatrudnienia, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 1.  

 

Jednocześnie informujemy, że Administrator zapewnia adekwatne środki ochrony Państwa danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż trzy miesiące od dnia zakończenia rekrutacji, 

 1. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody – Administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tym celu; 

 1. przez okres ustalenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami – w przypadku zgłoszenia przez Pana/Panią roszczenia związanego z procesem rekrutacji. 

  

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:  

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  

 1. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

 1. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  

 1. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  

 1. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, 

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w granicach art. 21 RODO. 

Mają Państwo także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami na wybrany z poniższych sposobów: 

– pisemnie na adres: GRUPA RBR sp. z o. o., ul. Skośna 11B, 21-040 Świdnik; 

– mailowo na adres: rekrutacja@gruparbr.pl 

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.  

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), w szczególności w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. W takim przypadku Administrator zagwarantuje prawnie wymagane środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku faktycznego przekazania Państwa danych poza EOG, mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.